Obwieszczenie o drugiej licytacji lokalu mieszkalnego

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie Jakub Niedopytalski na podstawie przepisu art. 986 ⁴ § 3 kpc kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

10-03-2023 r. o godz. 10:00 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/

rozpocznie się druga licytacja nieruchomość położonej pod adresem: 30-126 Kraków, ul. Gabrieli Zapolskiej 42/A17, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/00229924/9.

Opis nieruchomości:
Lokal dwupoziomowy o powierzchni użytkowej 157,09 m2 położony jest na IX i X piętrze. Budynek wolnostojący, wyposażony w windę, ocieplony, wzniesiony z końcem lat 90-tych. Na piętrze IX: hol, 2 pokoje, kuchnia, wc pod schodami. Na piętrze X: hol, łazienka, 3 pokoje. Do lokalu przynależy komórka lokatorska o pow. 5,39 m2. .Wejście do lokalu na poziomie IX piętra z klatki schodowej do przedpokoju, z którego możliwe jest przejście do dwóch pokoi, kuchni oraz małej łazienki pod schodami.

Wejście na drugą kondygnację schodami o drewnianych stopnicach do centralnego holu, z którego możliwe jest przejście do
trzech pokoi oraz łazienki. Lokal z niewielkimi balkonami. Lokal usytuowany na wschodnim narożniku budynku – założony na
rzucie półokręgu. Pomieszczenia o nieregularnym kształcie, mało „ustawne”, natomiast bardzo dobrze doświetlone.

Mieszkanie w dobrym stanie i standardzie, schludnie utrzymane. Podłogi: głównie wyłożone klepką parkietową, za wyjątkiem
pomieszczeń sanitarnych oraz jednej sypialni na najwyższej kondygnacji gdzie zastosowano wykładzinę dywanową. Łazienka
oraz wc pod schodami – wykończone glazurą. Ściany pomieszczeń malowane emulsyjnie oraz tapetowane, pomieszczenia
sanitarne wykończone glazurą. Klepka parkietowa w części pomieszczeń wymaga odnowienia.

Stolarka drzwiowa – wewnętrzna – drewniana, drzwi wejściowe wzmocnione. Stolarka okienna – zespolona drewniana,
częściowo wymaga odmalowania.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 17.03.2023 o godzinie: 10:00. Suma oszacowania wynosi 1 375 654,00 zł, zaś cena wywołania jest równa dwie trzecie sumy oszacowania i wynosi 917 102,67 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 137 565,40 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 58 1600 1462 1875 1513 3000 0010 (BNP Paribas) najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach:
data oględzin: od 23 lutego do 09 marca
godziny oględzin:  14:00 do 16:00

W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Załączniki:
Obwieszczenie
Skrót opinii

Data licytacji: 2023-03-10

Powrót do listy licytacji