Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie Jakuba Niedopytalskiego w swym działaniu nastawiona jest na możliwie wysoki poziom informatyzacji postępowania egzekucyjnego. W tym celu korzystamy z szeregu programów komputerowych usprawniających pracę, cały czas rozbudowujemy także bazę dostępnych źródeł informacji o dłużnikach, obejmującą obecnie następujące rozwiązania:
Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

prowadzenie spraw z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego e-Sądu – tytuły wykonawcze w postaci nakazów zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym wydawane przez Sąd Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie i oparte na nich wnioski egzekucyjne wysyłane drogą elektroniczną
(ID kancelarii: 2234)

Komornik Online

serwis umożliwiający komunikację kancelarii komorniczej z uczestnikami postępowania egzekucyjnego. Korzystać z niego mogą zarówno pracownicy kancelarii (komornicy, asesorzy, pracownicy terenowi), jak i dłużnicy, wierzyciele, pełnomocnicy oraz kancelarie prawne

Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

pozyskiwanie danych o źródłach dochodu oraz miejscu zamieszkania dłużników

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

pozyskiwanie danych o dłużnikach prowadzących działalność gospodarczą, w tym w formie spółki cywilnej

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

pozyskiwanie danych o pojazdach zarejestrowanych na dłużnika, takich jak marka, model, rok produkcji czy pojemność silnika (dostęp elektroniczny pozwala na dokonanie stosownych ustaleń w ciągu 24h)

Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych

pozyskiwanie danych o nieruchomościach dłużników za pośrednictwem zapytań wysyłanych i odbieranych drogą elektroniczną

Krajowy Rejestr Sądowy

pozyskiwanie danych o dłużnikach prowadzących działalność w formie spółek prawa handlowego, a także stowarzyszeń, fundacji, ZOZ oraz innych organizacji społecznych i zawodowych

Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

sprawdzenie aktualnych adresów dłużnika za pośrednictwem bazy danych adresowych i numerów PESEL (dostęp elektroniczny)

OGNIVO 2

system elektronicznej komunikacji z bankami, umożliwiający szybkie ustalenie rachunków bankowych dłużnika (wersja 2)

elektroniczny Krajowy Rejestr Karny

pozyskiwanie drogą elektroniczną danych o dłużnikach osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (wersja 2)

system elektronicznej komunikacji z bankami, umożliwiający szybkie ustalenie rachunków bankowych dłużnika (wersja 2)

elektroniczny Krajowy Rejestr Zastawów

pozyskiwanie drogą elektroniczną danych o dłużnikach osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych

Jak załatwić sprawę w kancelarii komorniczej?

Bardzo często egzekucja prowadzona przez komornika stanowi jedyny sposób na odzyskanie należności, od których regulowania uchyla się dłużnik. Kancelarie komornicze w Krakowie, podobnie jak w innych miastach w Polsce, działają na wniosek wierzyciela, który musi dysponować tytułem egzekucyjnym z klauzulą wykonalności. Dopiero wówczas możliwe jest złożenie stosownego wniosku o wszczęcie egzekucji.

Prowadzona przez komornika sądowego Jakuba Niedopytalskiego kancelaria komornicza przy Sądzie Rejonowym Kraków-Krowodrza mieści się przy ulicy Tytusa Czyżewskiego 3/LU3 w Krakowie. Oprócz wizyty osobistej od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00, mogą Państwo załatwić sprawę telefonicznie lub mailowo, korzystając z danych kontaktowych znajdujących się na dole strony.

Jakie są prawa i obowiązki komornika?

Zgodnie z Ustawą z dnia 22 marca 2018 o komornikach sądowych, są oni uprawnieni do egzekwowania długów na podstawie stosownych orzeczeń sadowych. Prowadzący własną kancelarię i działający w ramach rewiru komornik jest przedsiębiorcą, co odróżnia go od innych funkcjonariuszy publicznych, takich jak policjanci, sędziowie czy prokuratorzy. W ramach postępowania egzekucyjnego ma on prawo do przeprowadzenia spisu z inwentarza, identyfikowania składników majątku dłużnika czy doręczania zawiadomień sądowych oraz innych dokumentów związanych z prowadzoną egzekucją.

Zgodnie z treścią art. 762 Kodeksu postępowania cywilnego, kancelaria komornicza ma prawo domagać się od takich podmiotów jak m.in.:

  • banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe,
  • urzędy skarbowe,
  • organy emerytalno-rentowe,
  • spółdzielnie mieszkaniowe,
  • organy administracji publicznej,

informacji niezbędnych do prawidłowego prowadzenia postępowania, a instytucje te zobowiązane są do udzielenia stosownych informacji na pisemne żądanie komornika.

W jaki sposób kancelaria komornicza egzekwuje wierzytelności?

Egzekucja z majątku dłużnika w celu zaspokojenia interesów wierzycieli może być prowadzona na zasadzie świadczenia pieniężnego bądź niepieniężnego. Do pierwszej kategorii zaliczają się m.in. zajęcie rachunku bankowego, wynagrodzenia za pracę czy świadczenia emerytalnego, z uwzględnieniem kwoty wolnej od potrąceń. Z kolei przykładem świadczenia niepieniężnego jest eksmisja z mieszkania. Należy pamiętać, że kancelarie komornicze mają prawo prowadzić egzekucję nawet w sytuacji, gdy dłużnicy nie chcą wpuszczać ich pracowników na teren nieruchomości. W takiej sytuacji komornik ma prawo wejść do lokalu w asyście policji.

Kto decyduje o skierowaniu sprawy do komornika?

Decyzja o wszczęciu postępowania należy zawsze do wierzyciela, dysponującego stosownym tytułem egzekucyjnym. Organ prowadzący egzekucję zobowiązany jest stosować się do przepisów Ustawy o komornikach sądowych oraz innych przepisów prawa i norm etyki zawodowej. Niedopuszczalne są m.in. takie formy nacisku jak stosowanie przemocy fizycznej, groźby i zastraszanie, czy prowadzenie egzekucji poza godzinami pracy kancelarii komorniczej. Jednocześnie, komornik nie ma prawa zajmować mienia wyłączonego z egzekucji, takiego jak przedmioty codziennego użytku, narzędzia do nauki i pracy zarobkowej, świadczenia socjalne czy zwierzęta hodowlane.

Spłata zadłużenia w formie ratalnej

Bardzo często krakowscy dłużnicy, wobec których prowadzona przez komornika Jakuba Niedopytalskiego kancelaria komornicza działająca w Krowodrzynie wszczyna postępowanie egzekucyjne, wnioskują o możliwość regulowania swoich zobowiązań w formie ratalnej. Komornik rozpatruje sprawy indywidualnie, biorąc pod uwagę także możliwość dokonania spłaty zadłużenia w kilku częściach („ratach”). Należy zwrócić uwagę, iż o rozłożeniu zadłużenia na raty decyduje nie komornik, lecz wierzyciel, który z formalnego punktu widzenia zarządza procedurą egzekucyjną. Skierowanie wniosku w powyższej sprawie do kancelarii jest więc bezskuteczne – stosowne pismo należy kierować do osoby bądź instytucji, względem której powstało zadłużenie.

Komornik sądowy a ochrona danych osobowych

Prowadzenie postępowania egzekucyjnego wiąże się z koniecznością pozyskiwania przez kancelarię komorniczą rozmaitych danych osobowych dłużnika, takich jak adresy, numery telefonów, numery PESEL, NIP, REGON, ale również danych na temat wysokości wynagrodzenia, posiadanych nieruchomości, zarejestrowanych na niego pojazdów itp. Uprawnienia komornika dają mu możliwość przetwarzania tych danych wyłącznie w związku z prowadzonym postępowaniem. Dłużnikom, wobec których prowadzona jest egzekucja, nie przysługuje natomiast prawo do usunięcia danych, sprzeciwu i przeniesienia danych osobowych.