JAKUB NIEDOPYTALSKI

Komornik Sądowy przy sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie

Komornik Sądowy Kraków – Krowodrza – Jakub Niedopytalski

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie Jakub Niedopytalski – kancelaria komornicza nr XIV w Krakowie posiada uprawnienia do prowadzenia egzekucji w granicach wyznaczonych przez art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 22-03-2018 r. o komornikach sądowych (apelacja krakowska/apelacja małopolska), przy czym egzekucja z nieruchomości może być prowadzona wyłącznie w granicach rewiru. Podstawowym założeniem kancelarii jest nieustanne podnoszenie poziomu sprawności, szybkości i rzetelności prowadzonych postępowań egzekucyjnych*.

Czym zajmuje się komornik sądowy?

Podstawowym zadaniem komornika sądowego działającego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy jest wykonywanie czynności egzekucyjnych w sprawach cywilnych, jak również innych działań powierzonych mu na mocy odrębnych przepisów. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że komornicy sądowi są funkcjonariuszami publicznymi, podobnie jak funkcjonariusze policji, sędziowie czy notariusze. W swoich działaniach komornik podlega prezesowi właściwego dla jego rewiru Sądu Rejonowego oraz orzeczeniom tego Sądu.

Do zadań komornika sądowego w Krakowie-Krowodrzy należy prowadzenie takich czynności jak:

  • wykonywanie orzeczeń w sprawach dotychczas roszczeń pieniężnych i niepieniężnych, jak również w postępowaniach dotyczących zabezpieczenia tych roszczeń,
  • wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz egzekucyjnych na mocy odrębnych przepisów,
  • doręczanie zawiadomień wydanych przez Sąd Rejonowy Kraków-Krowodrza, protestów, zażaleń, obwieszczeń oraz innych dokumentów,
  • sprawowanie urzędowego nadzoru nad licytacjami publicznymi,
  • sporządzanie protokół stanu faktycznego przed wydaniem orzeczenia bądź przed wszczęciem postępowania,
  • weryfikowanie istnienia oraz treści tytułów wykonawczych w postępowaniu elektronicznym.

Podobnie jak w innych częściach kraju, również komornik w Krakowie wykonuje orzeczenia sądu na podstawie wniosku o wszczęcie egzekucji oraz tytułu wykonawczego. W zakresie uprawnień komorniczych znajdują się również czynności związane z poszukiwaniem majątku dłużników, wykonywanie eksmisji, zajmowanie rachunków bankowych, wynagrodzenia i udziałów w spółkach prawa handlowego, czy zajęcia wierzytelności na wniosek właściciela.

Komornik Kraków Krowodrza – sprawy o alimenty

Wierzycielowi, który na drodze negocjacji lub działań windykacyjnych nie jest w stanie odzyskać należnych mu środków od dłużnika, przysługuje prawo do wszczęcia postępowania komorniczego. Aby komornik sądowy mógł prowadzić egzekucję, niezbędne jest uzyskanie w postępowaniu tytułu egzekucyjnego z klauzulą wykonalności. Jednym z najczęstszych rodzajów czynności komorniczych są sprawy z zakresu niealimentacji, czyli niepłacenia świadczeń alimentacyjnych na dzieci. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż w sprawach o alimenty istnieje możliwość dochodzenia zarówno bieżących, jak i zaległych świadczeń, a z pensji dłużnika można zająć do 3/5 wysokości wynagrodzenia.

Prowadzona przez komornika sądowego Jakuba Niedopytalskiego kancelaria komornicza Kraków-Krowodrza przy ul. Tytusa Czyżewskiego 3/LU3 przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Możliwy jest również kontakt telefoniczny oraz mailowy.

Co jest niezbędne do wszczęcia postępowania egzekucyjnego?

Pierwszym krokiem prowadzącym do rozpoczęcia egzekucji komorniczej jest uzyskanie przez wierzyciela tytułu egzekucyjnego. W tym celu należy wystąpić na drogę sądową przeciwko dłużnikowi, wnosząc stosowny pozew. W postępowaniu sąd bada zasadność wniosku, podejmując stosowne orzeczenie. Uzyskanie tytułu wykonawczego to jednak za mało, by krakowski komornik sądowy mógł rozpocząć egzekucję. Wymagane jest bowiem nadanie klauzuli wykonalności. W tym celu wierzyciel składa kolejny wniosek do sądu, który prowadził wcześniejszą sprawę. Dopiero dysponując tytułem egzekucyjnym z klauzulą wykonalności, wierzyciel może udać się do kancelarii komorniczej, gdzie składa wniosek o wszczęcie postępowania. We wniosku muszą znaleźć się m.in.:

  • dane wierzyciela oraz dłużnika,
  • kwoty zaległych należności,
  • ewentualne sposoby jej egzekwowania.

Jak przebiega postępowanie komornicze?

Prowadzący postępowanie egzekucyjne komornik sądowy zobowiązany jest dążyć do uzyskania wierzytelności od dłużnika, działając na podstawie i w granicach należnych mu uprawnień. Czynności inicjuje przekazanie zawiadomienia o wszczęciu egzekucji drogą pocztową. Jeśli próby doręczenia listownego nie przynoszą skutku, pismo można dostarczyć osobiście.

Kolejnym krokiem jest ustalenie składników majątku dłużnika, który zobowiązany jest do przekazania komornikowi sądowemu w Krakowie-Krowodrzy informacji na temat wszystkich posiadanych przez niego aktywów. Warto dodać, że uchylanie się od tego obowiązku, zatajanie majątku itp. podlegają karze finansowej. Prowadzenie samej egzekucji może przybierać rozmaite formy, począwszy od zajęcia wynagrodzenia za pracę, świadczenia emerytalnego lub rentowego, aż po zajęcie nieruchomości lub ruchomości, a następie ich zbycie w drodze licytacji.

W tym miejscu należy wspomnieć o istnieniu katalogu przedmiotów wyłączonych z egzekucji komorniczej, do których należą m.in.: przedmioty codziennego użytku (o ile ich wartość znacząco nie przekracza średniej) oraz rzeczy niezbędne do nauki oraz wykonywania pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej. Wyłączeniu podlega również kwota wolna od potrąceń, uzależniona od aktualnej wysokości płacy minimalnej w danym roku. Zgodnie z obowiązującym prawem koszty egzekucji prowadzonej przez komornika sądowego, naliczane od momentu wszczęcia postępowania w całości ponosi dłużnik.

Komornik Sądowy
Jakub Niedopytalski