Istnieją różne drogi nabycia własności. Standardowa forma transakcji polega na dobrowolnej sprzedaży i kupnie danego dobra na wolnym rynku, jednak poza tym funkcjonują też znacznie mniej powszechne, a równie skuteczne sposoby na wejście w posiadanie mienia zarówno ruchomego, jak i nieruchomego. Wśród nich można wymienić licytacje komornicze, które mają formę aukcji. W jaki sposób się one odbywają w Krakowie i innych miejscowościach w Polsce? Kto może wziąć w nich udział i na jakich zasadach? Jaki majątek pod nie podlega? Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na ten temat!

Czym jest licytacja komornicza i kto jej podlega?

Celem, z myślą o którym powstała omawiana procedura, jest pozyskanie od dłużnika środków na zaspokojenie roszczeń ze strony wierzyciela. Najpierw mienie musi jednak ulec zajęciu na drodze postępowania sądowego i wydanego tytułu wykonawczego. W rezultacie majątek dłużnika zostaje wystawiony na aukcji komorniczej, co osobom postronnym i dysponującym kapitałem pozwala na nabycie ruchomości i nieruchomości. Gdzie potencjalni inwestorzy mogą znaleźć informacje dotyczące nadchodzących licytacji np. w dzielnicy Krowodrza w Krakowie?

Każdy komornik, który zajmuje się przeprowadzeniem aukcji, jest zobligowany do obwieszczenia tego faktu nie później niż 14 dni przed datą publicznej sprzedaży. Funkcjonariusz publiczny umieszcza takowe zapowiedzi w:

  • siedzibie Sądu Rejonowego,

  • organie gminnym odpowiednim dla jej lokalizacji, jeśli procedury obejmują nieruchomość,

  • miejscowych mediach codziennych – przede wszystkim w prasie oraz na stronach internetowych o tematyce lokalnej.

Opublikowane przez komornika obwieszczenie o zbliżających się aukcjach powinno obejmować szczegółowe dane dotyczące zarówno samych procedur, jak i majątku podlegającego licytacji. Kluczowe informacje to:

  • szacowana wartość oferowanego mienia,

  • cena początkowa, od której rozpocznie się sprzedaż,

  • wysokość wadium, czyli zabezpieczenia pieniężnego, które należy pokryć i które w razie zwycięstwa w licytacji jest przeznaczone na poczet wykupienia wylicytowanego majątku, jednak w razie wycofania się zwycięzcy z transakcji wadium przepada,

  • inne warunki, które należy spełnić, aby wziąć udział w procedurze,

  • datę, godzinę i miejsce, w którym aukcja będzie się odbywała,

  • datę, godzinę i miejsce, w którym można majątek obejrzeć,

  • termin, do którego można składać propozycje nabycia mienia.

Jedyne, co potrzebne do wzięcia udziału w aukcji komorniczej, to wniesienie wspomnianego wadium i stawienie się w miejscu oraz terminie wskazanym w ogłoszeniu opublikowanym przez komornika. W razie występowania w czyimś imieniu konieczne jest oczywiście przedłożenie pełnomocnictwa uprawniającego do reprezentowania innej osoby. Takie procedury obowiązują w całej Polsce, również w dzielnicy Krowodrza w Krakowie.

Jak przebiega licytacja komornicza?

Aby możliwe było przeprowadzenie licytacji komorniczej, musi pojawić się co najmniej dwóch uczestników. Wynika to zresztą z jej podstawowych założeń i samego przebiegu. Jeśli chętna do nabycia majątku jest tylko jedna osoba, aukcja nie dojdzie do skutku, jednak pojedynczy inwestor będzie miał możliwość nabycia wystawionego na sprzedaż mienia w cenie początkowej.

Z kolei przy co najmniej dwóch uczestnikach odbywa się standardowa licytacja komornicza polegająca na tym, że ten, kto zaoferuje najwyższą stawkę zakupu i nie zostanie przez nikogo przebity, staje się zwycięzcą i jest zobowiązany do kupna wylicytowanego majątku. Jeżeli tego zaniecha i nie dopełni terminu dostarczenia środków potrzebnych do realizacji transakcji, przepadnie wadium wniesione przed aukcją.

Co po zakończeniu aukcji?

Osoba, która wygrała aukcję komorniczą, może mieć pewność, że nabyty majątek jest wolny od wad prawnych i zobowiązań finansowych, również hipotecznych. Dowodem potwierdzającym własność wylicytowanych przedmiotów bądź nieruchomości jest sądowe postanowienie, które ma moc aktu notarialnego. Uczestnicy licytacji, których przedmiotem są budynki, powinni jednak zdawać sobie sprawę, że takie postanowienie sądu pozostaje bez wpływu na umowy dożywocia bądź najmu zawarte przez poprzedniego właściciela.

To znaczy, że istnieje ryzyko nabycia mieszkania czy domu wraz z lokatorami niepłacącymi czynszu. Aby uniknąć podobnego niebezpieczeństwa, zdecydowanie warto dobrze zaznajomić się z daną nieruchomością niezależnie od tego, czy znajduje się w Krowodrzy, czy gdzie indziej w Krakowie. Licytacje (aukcje) komornicze należy dokładnie przeanalizować, zanim weźmie się w nich udział, aby upewnić się, że ich przedmiot jest wart uwagi.

Nie da się ukryć, że możliwość zakupienia majątku od komornika jest często interesująca z finansowego i inwestycyjnego punktu widzenia. Przyczyną są oczywiście nierzadko atrakcyjne ceny, dzięki czemu stosunkowo tanio da się nabyć zarówno obiekty ruchome, jak i nieruchomości. Trzeba jednak pamiętać o ryzyku, z jakim wiążą się licytacje komornicze i które dotyczy przede wszystkim możliwości utraty wadium w razie niewykupienia wylicytowanego majątku oraz niebezpieczeństwa kupna na aukcji mieszkania czy domu z nieuregulowanymi umowami najmu bądź dożywocia.