Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie Jakuba Niedopytalskiego w swym działaniu nastawiona jest na możliwie wysoki poziom informatyzacji postępowania egzekucyjnego. W tym celu korzystamy z szeregu programów komputerowych usprawniających pracę w kancelarii, cały czas rozbudowujemy także bazę dostępnych źródeł informacji o dłużnikach, obejmującą obecnie następujące rozwiązania:
Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

prowadzenie spraw z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego e-Sądu – tytuły wykonawcze w postaci nakazów zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym wydawane przez Sąd Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie i oparte na nich wnioski egzekucyjne wysyłane drogą elektroniczną
(ID kancelarii: 2234)

Komornik Online

serwis umożliwiający komunikację kancelarii komorniczej z uczestnikami postępowania egzekucyjnego. Korzystać z niego mogą zarówno pracownicy kancelarii (komornicy, asesorzy, pracownicy terenowi), jak i dłużnicy, wierzyciele, pełnomocnicy oraz kancelarie prawne

Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

pozyskiwanie danych o źródłach dochodu oraz miejscu zamieszkania dłużników

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

pozyskiwanie danych o dłużnikach prowadzących działalność gospodarczą, w tym w formie spółki cywilnej

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

pozyskiwanie danych o pojazdach zarejestrowanych na dłużnika, takich jak marka, model, rok produkcji czy pojemność silnika (dostęp elektroniczny pozwala na dokonanie stosownych ustaleń w ciągu 24h)

Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych

pozyskiwanie danych o nieruchomościach dłużników za pośrednictwem zapytań wysyłanych i odbieranych drogą elektroniczną

Krajowy Rejestr Sądowy

pozyskiwanie danych o dłużnikach prowadzących działalność w formie spółek prawa handlowego, a także stowarzyszeń, fundacji, ZOZ oraz innych organizacji społecznych i zawodowych

Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

sprawdzenie aktualnych adresów dłużnika za pośrednictwem bazy danych adresowych i numerów PESEL (dostęp elektroniczny)

OGNIVO 2

system elektronicznej komunikacji z bankami, umożliwiający szybkie ustalenie rachunków bankowych dłużnika (wersja 2)

elektroniczny Krajowy Rejestr Karny

pozyskiwanie drogą elektroniczną danych o dłużnikach osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (wersja 2)

system elektronicznej komunikacji z bankami, umożliwiający szybkie ustalenie rachunków bankowych dłużnika (wersja 2)

elektroniczny Krajowy Rejestr Zastawów

pozyskiwanie drogą elektroniczną danych o dłużnikach osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych