Doręczenie pozwu

Dnia 7 listopada 2019 r. weszła w życie nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1469), zgodnie z którą obowiązek doręczenia pierwszego pisma procesowego pozwanemu przeniesiony jest na powoda. Celem nowelizacji w zakresie doręczeń pozwów jest eliminacja doręczeń zastępczych (braku doręczenia do rąk własnych) i tzw. fikcji doręczenia, czyli sytuacji, w której pismo uważane było za doręczone, nawet jeśli pozwany nie odebrał go po upływie 7 dni od daty pozostawienia powtórnego awizo.

Zmiany związane z nowelizacją zakładają, że w sytuacji, gdy pomimo powtórnego zawiadomienia pozwany nie odebrał pisma procesowego wywołującego potrzebę podjęcia obrony jego praw, a wcześniej nie miał zastosowania żaden przepis powodujący skutek doręczenia, powód jest zobowiązany do doręczenia pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika (art. 139 kpc § 1). Tym samym przestaje obowiązywać przepis, na podstawie którego pismo procesowe uważano za doręczone po upływie 14 dni od daty pozostawienia pierwszego zawiadomienia.

Jeśli pozwany nie odbierze pisma po otrzymaniu powtórnego zawiadomienia, sąd informuje o tym fakcie powoda, zwraca mu pismo i zobowiązuje go do podjęcia dodatkowej czynności, jaką jest doręczenie pozwu przez komornika. W terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia zobowiązania przez sąd powód musi złożyć do akt potwierdzenie doręczenia uzyskane przez komornika albo zwrócić pismo ze wskazaniem aktualnego adresu pozwanego lub dowodem, że przebywa on pod wskazanym w pozwie adresem (art. 139 kpc § 2). W przypadku zaniechania jakichkolwiek działań i upływie wspomnianych 2 miesięcy sąd ma prawo zawiesić postępowanie z urzędu (art. 177 kpc § 1 pkt 6).

DORĘCZENIE POZWU PRZEZ KOMORNIKA

Komornik sądowy Jakub Niedopytalski działający przy Sądzie Rejonowym Kraków-Krowodrza w terminie do 14 dni ustali, czy pozwany przebywa pod wskazanym przez powoda adresem.

Jeśli uda się ustalić adres pozwanego, komornik osobiście doręczy pismo adresatowi lub w przypadku jego nieobecności zostawi w skrzynce pocztowej adresata zawiadomienie o oczekującym w kancelarii komornika piśmie procesowym. Pozwany jest zobowiązany do odbioru pisma z kancelarii w terminie 14 dni od daty pozostawienia zawiadomienia. W przypadku, gdy pozwany nie odbierze pisma, uważać się będzie, że doręczenie pozwu zostało zrealizowane. Zgodnie z art. 41 pkt 1 ustawy z dnia 28 lutego 2018 roku o kosztach komorniczych, komornik za doręczenie pozwu pozwanemu pobiera opłatę w wysokości 60 zł.

Jeśli nie uda się ustalić adresu pozwanego, komornik informuje o tym powoda w specjalnym protokole. Za dodatkową opłatą wynoszącą 40 zł (zgodnie z art. 41 pkt 2 ustawy o kosztach komorniczych) powód może zlecić komornikowi ustalenie adresu pozwanego. W takiej sytuacji komornik podejmuje dodatkowe czynności obejmujące żądanie informacji na temat pozwanego od organów podatkowych i rentowych oraz banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Ustalenie aktualnego adresu pozwanego umożliwia zlecenie komornikowi ponownego doręczenia pozwu, co wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 60 zł.

SKUTKI DORĘCZENIA POZWU

Po dostarczeniu pozwu przez komornika zarówno powód, jak i pozwany muszą się liczyć ze skutkami doręczenia. Art. 192 kpc wylicza trzy skutki doręczenia pozwu, które mają zastosowanie w tej sytuacji.

Z chwilą doręczenia pozwu:

1) nie można w toku sprawy wszcząć pomiędzy tymi samymi stronami nowego postępowania o to samo roszczenie;

2) pozwany może wytoczyć przeciw powodowi powództwo wzajemne;

3) zbycie w toku sprawy rzeczy lub prawa, objętych sporem, nie ma wpływu na dalszy bieg sprawy; nabywca może jednak wejść na miejsce zbywcy za zezwoleniem strony przeciwnej.

DORĘCZENIE POZWU PRZEZ KOMORNIKA – KRAKÓW

Komornik sądowy Jakub Niedopytalski jest uprawniony do prowadzenia postępowań o doręczenie pozwu pozwanemu, a także dostarczania innej korespondencji wszczynającej postępowanie, w tym wniosków o zawezwanie do próby ugodowej i wniosków o udzielenie zabezpieczenia. Komornik nie może odmówić doręczenia pozwu, jeśli jest właściwy do wykonania zleconych czynności i otrzymuje zlecenie od powoda zobowiązanego przez sąd do doręczenia pozwu za pośrednictwem komornika.