Dokumenty do pobrania

SPRAWY CYWILNE/GOSPODARCZE (Km/GKm)

Wzór wniosku o egzekucję świadczeń pieniężnych (repertorium Km/GKm), spełniający wymogi kodeksu postępowania cywilnego, zawierający ponadto wzory oświadczenia o wyborze Komornika w trybie art. 10 ust. 1 i 3 u.k.s. oraz zlecenia poszukiwania majątku w trybie art. 8012 k.p.c.

Wzór wniosku o zabezpieczenie roszczeń pieniężnych (repertorium KM), spełniający wymogi kodeksu postępowania cywilnego, zawierający ponadto wzory: oświadczenia o wyborze Komornika w trybie art. 10 ust. 1 i 3 u.k.s. oraz zlecenia poszukiwania majątku w trybie art. 8012 k.p.c. w zw. z art. 743 § 1 k.p.c.

Wzór oświadczenia wierzyciela o wyborze Komornika w trybie art. 10 ust. 1 i 3 u.k.s., uprawniający Komornika do działania poza obszarem swojego rewiru komorniczego – od 01.01.2019 r. wyłącznie apelacja krakowska (apelacja małopolska), ponadto wybór nie jest możliwy w zakresie egzekucji z nieruchomości.

Wzór zlecenia przez wierzyciela Komornikowi poszukiwania majątku za wynagrodzeniem w trybie art. 8012 k.p.c. w zw. z art. 44 ust. 1 u.k.k.

Formularz wniosku o wszczęcie egzekucji/zabezpieczenia (repertorium Km/GKm), zgodny z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o wszczęcie egzekucji kierowanego do komornika.

Wzór oświadczenia dłużnika składanego w trybie art. 801 k.p.c., zawierający zobowiązanie do spłaty zadłużenia oraz wskazanie składników majątku, w szczególności źródeł dochodów dłużnika.

 

SKARGA NA CZYNNOŚCI KOMORNIKA

Formularz skargi na czynności Komornika zgodny z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza skargi na czynności komornika

 

EKSMISJA

 

SPIS INWENTARZA

[dokumenty w przygotowaniu]